7440 sayılı kanun kapsamında

7440 Sayılı Kanun Kapsamında

Emisyon Primlerinin Ek Vergilendirmesi

20 April 2023

7440 sayılı Kanun Kapsamında Emisyon Primlerinin Ek Vergilendirmesi

Yazar: Av. Ertuğrul Aksoy

 

9 Mart 2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeye göre; kurumlar vergisi mükelleflerince, 2022 hesap dönemi beyannamesinde gösterilmek suretiyle indirim yapılan ve ek vergiden müstesna tutulmayan bazı indirim ve istisnalar üzerinden hesaplanmak üzere %10, bazı indirim ve istisnalar için ise %5 oranında ek vergi getirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (“KVK”) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile “Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı” olarak tanımlanan emisyon primi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak yeni düzenleme ile, emisyon primi ödemeleri aslında bir kazanç olmamasına rağmen, söz konusu istisnadan yararlanan kurumlara istisna kazançları üzerinden %10 oranında ek vergi getirilmektedir.

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ise bu ek vergiden muaftır.

Emisyon primi ile birlikte değişen maddeler uyarınca ek vergi oranları şu şekilde özetlenebilir:

KVK

İçerik

Oran (%)

m. 5/1-a (3)

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler

5

m. 5/1-ç

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı

10

m. 5/1-e

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı

10

 

Sonuç olarak, bu düzenleme ile getirilen ek vergiler; Türkiye’deki girişimleri, bu girişimlere yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıları ve nihayet Türkiye girişim ekosistemini önemli oranda etkileyecek niteliktedir.