Emisyon Primlerinin Ek Vergilenmesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Emisyon Primlerinin Ek Vergilendirmesi

9 Mart 2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeye göre; kurumlar vergisi mükelleflerince, 2022 hesap dönemi beyannamesinde gösterilmek suretiyle indirim yapılan ve ek vergiden müstesna tutulmayan bazı indirim ve istisnalar üzerinden hesaplanmak üzere %10, bazı indirim ve istisnalar için ise %5 oranında ek vergi getirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (“KVK”) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile “Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı” olarak tanımlanan emisyon primi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak yeni düzenleme ile, emisyon primi ödemeleri aslında bir kazanç olmamasına rağmen, söz konusu istisnadan yararlanan kurumlara istisna kazançları üzerinden %10 oranında ek vergi getirilmektedir.

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ise bu ek vergiden muaftır.

Emisyon primi ile birlikte değişen maddeler uyarınca ek vergi oranları şu şekilde özetlenebilir:

KVK

İçerik

Oran (%)

m. 5/1-a (3)

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler

5

m. 5/1-ç

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı

10

m. 5/1-e

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı

10

 

Sonuç olarak, bu düzenleme ile getirilen ek vergiler; Türkiye’deki girişimleri, bu girişimlere yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıları ve nihayet Türkiye girişim ekosistemini önemli oranda etkileyecek niteliktedir.

Taxation of Emission Premiums under Law No. 7440

Law No. 7440 on the Restructuring of Certain Debts and Amendments to Certain Laws was published in the Official Gazette on March 12, 2023. Accordingly, an additional tax of 10% is levied on certain discounts and exemptions that were previously exempt from additional tax, and calculated over certain discounts and exemptions that were discounted in the 2022 fiscal period tax return by corporate taxpayers, while a rate of 5% applies to some other discounts and exemptions.

Under the first paragraph of article 5 (ç) of the Corporate Tax Law (“CTL”) No. 5520, emission premiums, defined as the portion exceeding the par value of shares issued by joint-stock companies at the time of establishment or capital increase, are exempt from corporate tax. With the new regulation, even though emission premium payments are not actually a gain, institutions that benefit from this exemption are subject to an additional tax of 10% on their exempt income.

As of February 6, 2023, taxpayers subject to corporate tax in Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye and Şanlıurfa provinces, as well as Gürün district of Sivas province, are exempt from additional tax.

The additional tax rates, along with emission premiums, can be summarized as follows, according to the amended provisions:

CTL

Content

Rate (%)

Art. 5/1-a (3)

The profit shares obtained from venture capital investment trust fund units subject to full corporate tax, the profit shares obtained from venture capital investment partnerships and an income arising from the return of units to the fund.

5

Art. 5/1-ç

The portion exceeding the nominal value of shares issued by
joint-stock companies at the time of establishment or capital increase.

10

Art. 5/1-e

75% of gains arising from the sale of investment fund units that are a source of exempt income under the scope of article (a) and from the sale of immovable properties held for at least two full years, up to the same duration as the shareholding period of the affiliated shares and founding certificates, usufruct rights, and pre-emptive rights in the assets of the company, and 50% of gains from the sale of immovable properties held for at least two full years.

10

 

As a result, it is considered that the additional taxes introduced by this regulation will significantly affect the ventures in Turkey, domestic and foreign investors considering investing in these ventures, and the Turkish entrepreneurial ecosystem.