Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 2 Kasım 2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Turizm sektöründe ortaya çıkmış uygulamaları ve özellikle turizm amaçlı konut kiralama işlemlerini hukuksal zemine kavuşturmak amacıyla hazırlanan bu Kanun’a göre konutların tek seferde 100 gün ve daha az süreli olarak turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) veya Bakanlık’ın yetkili kıldığı valiliklerden izin belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine Bakanlıkça nitelikleri belirlenen bir plaket asılması zorunlu kılınmış ve plaket asılmaması ağır yaptırımlara bağlanmıştır.

Kanun kapsamında, turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerinin denetlenmesi ve bu konutların turizm standartlarına uygunluğu konusunda düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca izin belgesinin hangi koşullar altında verilebileceği de düzenlenmiştir. Buna göre izin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur. Bu durumun son dönemlerde gitgide yaygınlaşan günlük veya haftalık olarak konut kiralamalarını zorlaştıracağı düşünülebilir.

Kiraya verenler artık, konutlarını turizm amaçlı olarak piyasaya sürmeden evvel izin belgesi almak zorundadır. İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene aittir. Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, münhasıran Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilir.

Kanun uyarınca izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması da yasaklanmıştır. Bu düzenlemeyle turizm amaçlı kiralanan konutun turizm veya diğer amaçlarla alt kira sözleşmelerine konu edilmesi yasaklanmaktadır.

Ancak birtakım lüks hizmetlerin verildiği kompleksleri bulunduran ve birden fazla bağımsız bölümü içeren yüksek nitelikli konutlar bakımından, bu konutların Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca düzenlenecek yönetim planlarında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunması halinde bu konutların kiralanma faaliyetleri konut işletmesi aracılığıyla yapılabilecek ve bunlar için alınacak izin belgelerinde kat maliklerinin oybirliği aranmayacaktır. Ayrıca bu konutlar alt kiraya da konu edilebilecektir.

Yasal gereklilikleri yerine getirmeyenler için ciddi para cezaları öngörülmüştür. Bu cezaların bir kısmı şu şekildedir:

  • İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası ile bir milyon Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanacaktır.
  • İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.
  • Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.
  • İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.
  • İzin belgesi olmayan konutların kiralanması için elektronik ticaret ve tanıtım imkanları sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına, kendilerine yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmaması halinde her konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.
  • Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.
  • Turizm amaçlı kiralanan konutun niteliklerine ilişkin olarak iletişim araçlarında kullanıcılara yanıltıcı bilgi verilmesi, taahhüt edilen koşulların sağlanmaması, konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süre ile tahsisi veya sözleşmeye uygun olarak teslim edilmemesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi halinde izin belgesi iptal edilecektir.

Son olarak, izin belgelerinin hukuka uygun veya aykırı sebeplerle iptal edildiği hallerde dahi kullanıcıların hakları, taraflar arasındaki sözleşme süresinin sonuna kadar devam edecektir.

Kanun’un yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girişiyle, mevcut kiralık konut sahiplerine Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunluluğu getirilmiştir.

2 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Kanunun tam metnine buradan (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm)  ulaşabilirsiniz.