TÜRKIYE HAS MADE PROGRESS TO COMBAT MONEY LAUNDERING

LEGAL ALERT

 

Türkiye Has Made Progress to Combat Money Laundering

 

The Financial Action Task Force (“FATF”) is an independent inter-governmental organization that aims to promote policies to protect financial systems against Anti Money Laundering (“AML“) and counter-terrorist financing (“CTF“). Türkiye’s 3rd Follow-up Report (“Report“) published by the FAFT on 20 July 2023 demonstrated that Türkiye has taken necessary measures to prevent money laundering. According to Report, Türkiye made progress on Recommendations 8, 12, 15, 22, 26, 28 and got re-rated from either not compliant (“NC“) to compliant (“C“) or partially compliant (“PC“) and PC to largely compliant (“LC“) or C.

 

Recommendation 8 – Not Profit Organizations (NPOs): Report revealed that Türkiye regulates NPOs and announced amendments on Directive for Auditors of Associations numbered 25591 to ensure that NPOs should fulfill their obligations to combat terrorist financing. Directive requires NPOs to implement training programs regarding AML/CTF. However, Report noted that Türkiye still failed to meet the requirement of periodic assessment of NPOs sector. Still, Türkiye amended the legal framework and applied targeted, risk-based supervision. Therefore, Recommendation 8 is re-rated from PC to LC.

 

Recommendation 12 – Politically Exposed Persons (PEPs): Turkish Financial Crimes Investigation Board (“MASAK“) announced Communique No.21 on PEP that introduced specific references to PEPs, their family members and close associates. Since legal framework is announced, Recommendation 12 is re-rated from NC to C.

 

Recommendation 15 – New Technologies: In 2021, Virtual Asset Service Providers (“VASPs”) such as crypto platforms have been included as obliged parties under AML regulations where they are subject to general preventive measures (customer due diligence, identification of beneficial owner, suspicious transaction reporting). Thus, MASAK supervises VASPs as to whether they comply with AML obligations. According to Report, obliged parties need to assess the money laundering and terrorist financing through new technologies and application. On VASPs, Türkiye has conducted risk analysis for the sector and considered this sector as risky. However, Report highlighted that VASPs are not required to be licensed or registered in Turkey which is a shortcoming. Still, Recommendation 15 is re-rated from NC to PC.

 

Recommendation 22 – Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) Customer Due Diligence (CDD): In 2020, Türkiye included lawyers, real estate agents, notaries, accountants, independent audit institutions and dealers in precious metals and stones as obliged parties to make CDD. Since scope of obliged parties extended, Recommendation 22 is re-rated from PC to LC.

 

Recommendation 26 – Regulation and Supervision of Financial Institutions: MASAK regulates and supervises financial institutions through different agencies. MASAK has tax inspectors, treasury and finance experts, customs and trade experts, auditors, treasury controllers and other experts. In 2019, financial institutions were not covered in the risk-based approach. However, this has changed through “Policy and Methodology Document for Risk Based Supervision of Obligations” in 2020. Thus, Recommendation is re-rated from PC to C.

 

Recommendation 28: Regulation and Supervision of DNFBPs: Starting from 2021, MASAK’s supervision of DNFBPs is performed on a risk-sensitive basis, taking into account the risk profile of each sector and/or entities. Therefore, Recommendation 28 is re-rated from PC to LC.

 

Result: Türkiye’s rate is changed in a positive way which shows that Türkiye enhanced its capacity to combat money laundering and terrorist financing by virtue of amended legal framework. New amendments brought obligations on many sectors including crypto-related sectors. Particularly, crypto platforms should abide by the obligations such as customer due diligence and suspicious transaction reporting in line with Law on the Prevention of Money Laundering numbered 5549 with the new changes.

 

Solak&Partners Law Firm

 

This legal alert does not cover all issues related to the subject and does not constitute legal advice. If you need legal advice on the subject, please contact Solak&Partners Law Firm.

 

BİLGİLENDİRME NOTU

 

Türkiye Kara Para Aklama ile Mücadele Konusunda Gelişme Kaydetti

 

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF“), finansal sistemleri kara para aklama ve terörist finansmanına karşı korumayı amaçlayan bağımsız bir uluslararası kuruluştur. FATF’ın 20 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı Türkiye 3’üncü Takip Raporu (“Rapor“), Türkiye’nin kara para aklamayı önlemek için gerekli bazı önlemleri aldığını göstermiştir. Rapor’a göre Türkiye, 8, 12, 15, 22, 26, 28 numaralı Öneriler üzerinde ilerleme kaydetmiş ve bu Öneriler bakımından “uyumlu değil” (“UD“) olan kategorilerden “kısmen uyumlu” (“KU“) kategorisine veya “uyumlu” (“U”) kategorisine ve KU kategorisinden “büyük ölçüde uyumlu” (“BU“) kategorilerinden veya “uyumlu” (“U”) kategorisine yükselmiştir.

 

Öneri 8 – Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (“KAGK): Rapor, Türkiye’nin KAGK’lerin kara para aklamaya ilişkin yükümlülükleri düzenlediğini ve KAGK’lerin terörizmin finansmanına karşı mücadele yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için 25591 Sayılı Dernek Denetçileri Yönetmeliği’nde değişiklikler yaptığını ortaya koymuştur. Yönetmelik, ayrıca KAGK’lerin kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesi konusunda eğitim programları uygulamasını gerektirmektedir. Ancak Rapor, Türkiye’nin hala KAGK’lerle ilgili sektörün periyodik denetlenmesine ilişkin gereksinimin karşılanmadığını belirtmiştir. Yine de Türkiye’nin, yasal çerçeveyi düzenlediği ve hedefe yönelik, risk temelli denetim uyguladığı Rapor’da belirtilmiştir. Bu nedenle, Öneri 8 bakımından Türkiye’nin notu KU’dan BU’ya yükselmiştir.

 

Öneri 12 – Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler (“KNSK”): Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK“), konuya ilişkin KNSK’ler, aile üyeleri ve yakın ilişkili kişilere yönelik olarak 21 Sayılı Tebliği duyurmuştur. Yasal çerçeve oluşturulduğu için Öneri 12 bakımından Türkiye’nin notu, UD’den U’ya yükseltilmiştir.

 

Öneri 15 – Yeni Teknolojiler: 2021 yılında yapılan değişikliklerle artık Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (“SVHS“), kripto platformları da bu kapsama girmiş ve kara para aklamaya ilişkin mevzuatın belirlediği genel önleyici tedbirleri (müşteri tanıma, yararlanıcı sahibinin belirlenmesi, şüpheli işlem raporlama) almakla yükümlü hale gelmiştir. Bu nedenle, MASAK SVHS’lerin kara para aklamanın önlenmesi ile ilgili yükümlülüklerine uyup uymadıklarını denetlemektedir. Rapor’a göre, yükümlülerin yeni teknolojiler ve uygulamalar yoluyla kara para aklama ve terörist finansmanına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Türkiye, SVHS’ler bakımından sektör için risk analizi yapmış ve bu sektörü riskli sektörlerden biri olarak değerlendirmiştir. Ancak Rapor, henüz SVHS’lere lisans veya kayıt zorunluluğu getirilmiş olmamasının eksiklik olduğunu vurgulamıştır. Yine de Öneri 15 bakımından Türkiye’nin notu, UD’den KU’ya yükseltilmiştir.

 

Öneri 22 – Finansal Olmayan Belirli İş ve Meslekler (“FOBİM”) Müşteri Tanıma Yükümlülüğü: 2020 yılında Türkiye, avukatlar, emlakçılar, noterler, muhasebeciler, bağımsız denetim kurumları ve kıymetli maden aracı kuruluşlarını müşteri tanıma prosedürlerini yapmakla yükümlü taraflar arasına dahil etti. Yükümlü tarafların kapsamı genişletildiğinden, Öneri 22 bakımından Türkiye’nin notu, KU’dan BU’ya yükseltilmiştir.

 

Öneri 26 – Finansal Kuruluşların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi: MASAK, farklı kurumlar aracılığıyla finansal kuruluşların mevzuata uyumunu denetlemektedir. MASAK’ta vergi müfettişleri, hazine ve finans uzmanları, gümrük ve ticaret uzmanları, denetçiler, hazine denetçileri ve diğer uzmanlar bulunmaktadır. 2019 yılında denetlenen finansal kuruluşlar risk temelli yaklaşımla denetlenmemekteyken, bu durum 2020 yılında “Yükümlülüklerin Risk Temelli Denetimi için Politika ve Metodoloji Belgesi” ile değişmiştir. Bu nedenle, Öneri 26 bakımından Türkiye’nin notu, KU’dan U’ya yükseltilmiştir.

 

Öneri 28 – FOBİM’in Düzenlenmesi ve Denetlenmesi: 2021 yılından itibaren MASAK, FOBİM’in denetimini her sektör ve/veya kuruluşun risk profiline göre risk seviyesini dikkate alacak şekilde gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, Öneri 28 bakımından Türkiye’nin notu, KU’dan BU’ya yükseltilmiştir.

 

Sonuç: Türkiye’nin değerlendirme notu hukuki düzenlemeler sayesinde olumlu yönde değişmiştir. Bu olumlu değişim Türkiye’nin kara para aklama ve terörist finansmanla mücadele kapasitesini artırdığını göstermektedir. Yeni düzenlemeler, kripto sektörü dahil olmak üzere birçok sektöre kara para aklama bakımından yükümlülükler getirmiştir. Özellikle, kripto platformları, 5549 sayılı Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu’ndaki yeni değişikliklere uygun şekilde müşteri tanıma ve şüpheli işlem bildirimi gibi yükümlülükleri yerine getirmelidir.

 

Solak&Partners Hukuk Bürosu

 

Bu bilgilendirme notu, konu ile ilgili bütün hususları kapsamadığı gibi hukuki danışmanlık niteliğinde de değildir. Konu hakkında hukuki danışmanlık gerekmesi halinde lütfen Solak&Partners Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.